Posts Tagged ‘ngôn bản’

“Diễn Ngôn”: Xung quanh chuyện từ dùng và thuật ngữ đối ứng

Thông báo Hội thảo “Lý thuyết diễn ngôn và những ứng dụng vào nghiên cứu văn học sử Việt Nam” và các bài viết tập hợp theo từ khóa “diễn ngôn” trên http://phebinhvanhoc.com.vn tạo cơ hội cho chúng tôi lưu tâm tìm hiểu học hỏi về lí thuyết này. Trong quá trình đọc hiểu một số bài viết của các tác giả chúng tôi có chú ý riêng đến hai bài viết  “MICHEL FOUCAULT: Thuật ngữ DIỄN NGÔN và các QUY TẮC liên quan quyền lực trong diễn ngôn” [1] (Diệp Quang Ban) và “Ba cách tiếp cận khái niệm diễn ngôn”[2] (Nguyễn Thị Ngọc Minh). Ý tưởng góp lời lạm bàn câu chuyện “từ dùng và thuật ngữ đối ứng trong nghiên cứu Diễn Ngôn” này chính là đã nảy sinh ngay khi chúng tôi đọc phần đầu tiên của hai công trình vừa kể.