Recent Articles

Đối thoại về văn học hậu chiến tranh Việt Nam

Chưa bao giờ, xét về lực lượng sáng tác, đội ngũ nhà văn Việt Nam lại đông đảo và hùng hậu như thời kì hậu chiến. Có đến bảy thế hệ, theo tôi, kề vai sát cánh sáng tác: Thế hệ tiền chiến, thế hệ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, thế hệ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, thế hệ trưởng thành sau chiến tranh. Nối dài đội ngũ nhà văn làcác thế hệ 7X, 8X, 9X

Tổng thuật Hội thảo “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: thực trạng và triển vọng”

GS.TS Trần Ngọc Vương đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa văn chương và chính trị. Trước một vấn đề thời sự như vấn đề chủ quyền trên biển và sự xâm lăng của sức mạnh mềm, ông đã đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những người cầm bút hôm nay.

Tọa đàm Về tự do sáng tạo trong văn học nghệ thuật

“Tọa đàm về tự do sáng tạo trong văn học nghệ thuật” đã đón nhận 13 ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành và xây dựng của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học. Trong đó, các ý kiến đào sâu phân tích khái niệm tự do trong sáng tạo nghệ thuật và việc quản lý của nhà nước với sự tự do này như thế nào