Voi trắng chở kinh ở cuối tranh và kiệu vua để trống ở đầu tranh


Voi trắng chở kinh ở cuối tranh và kiệu vua để trống ở đầu tranh

Leave a Reply