Posts Tagged ‘phân kì lịch sử văn học’

Viết lại văn học sử Việt Nam

Những công trình văn học sử Việt Nam được biên soạn gần đây nhất (hai bộ giáo trình văn học Việt Nam của khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội và khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội) đã có tuổi thọ trên dưới 30 năm, và ở những công trình ấy, phạm vi nghiên cứu của các nhà lịch sử văn học đều dừng lại ở cái mốc 1945. Nghĩa là toàn bộ văn học Việt Nam trong giai đoạn 30 năm chiến tranh (1945 – 1975) rồi 25 năm hậu chiến (chỉ tính đến năm 2000 cho tiện) với tất cả những vận động và sắc thái phức tạp của nó đang chờ được mô tả, được khái quát, được nhận định bằng những công trình văn học sử mới.