Recent Articles

Từ “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” đến lý thuyết hệ hình

Thuật ngữ hệ hình được Kuhn sử dụng với hai cách hiểu chính: một mặt nó biểu hiện toàn bộ tập hợp những tín niệm, những giá trị được thừa nhận và những kỹ thuật có chung của mọi thành viên thuộc cộng đồng khoa học; mặt khác nó biểu thị một yếu tố riêng biệt của tập hợp ấy với tư cách là giải pháp cho những “bài toán đố”,

Nguyễn Bình Khiêm, lựa chọn như một lối ứng xử

Nhìn từ mẫu người văn hóa mà xét, có thể thấy, các nhận định phi lịch sử và ít nhiều hiện đại hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm trên đều lấy cái chuẩn ra làm tiền đề phán đoán, nên nó chỉ mới đụng đến bề mặt của đối tượng.

Nguyễn Tài Cẩn – Con đường từ ngôn ngữ đến văn hoá

Đỗ Lai Thúy   Năm 1970, khi từ khu sơ tán về Hà Nội, tôi được học dịch Việt – Nga với thầy Butstrov, một dịch giả người Nga, một nhà Hán học. Khi giảng bài, thỉnh thoảng thầy lại chen vào một vài câu tiếng Việt giọng Nghệ khiến cả lớp bò ra cười. […]